be with you | do not edit.

be with you | do not edit.

tagged: #kai
tagged: #exo
tagged: #exo #exo k

w_darling | do not edit.

w_darling | do not edit.

tagged: #kai

다소다 | do not edit.

다소다 | do not edit.

tagged: #kai

one four heart | do not edit.

one four heart | do not edit.

tagged: #kai

heart propp | do not edit.

heart propp | do not edit.

tagged: #kai

heart propp | do not edit.

heart propp | do not edit.

tagged: #kai #kaisoo #d.o. #kyungsoo

be with you | do not edit.

be with you | do not edit.

tagged: #kai

atrum | do not edit.

atrum | do not edit.

tagged: #kai
next